Podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Prenájom ponúkaného tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.pozicstrom.sk môžu realizovať právnické aj fyzické osoby, za predpokladu dodržania nižšie uvedených podmienok.

I. Prenajímateľ
Forest Factory, s.r.o.
Jilemnického 1245/12
974 04 Banská Bystrica
IČO. 52 442 268
DIČ:212 102 6479

II. Predmet nájmu
Predmetom nájmu je živý ihličnatý strom zasadený v kvetináči (ďalej iba predmet nájmu).

III. Objednávka
Nájomca (zákazník) objednáva predmet nájmu, ponúkaný prenajímateľom do nájmu, prostredníctvom obchodného systému a rezervačného formuláru na web-stránke www.pozicstrom.sk.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov, chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku. Na predmet nájmu sa rovnako vzťahujú aj uznesenia zákona č. 513/1991 Z.z. tzv. Obchodného zákonníka.

Pri každej objednávke musí objednávajúci uviesť: meno a priezvisko, (fyzická a právnická osoba – podnikateľ názov a sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH), poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail, názov tovaru, ktorý objednáva, počet kusov, zodpovednú osobu poverenú na prevzatie v deň dodania.

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi prenajímateľom a nájomcom a nebudú poskytnuté tretej osobe.

Po doručení objednávky nájomcu bude táto zaevidovaná v systéme prenajímateľa a medzi prenajímateľom a nájomcom vzniká záväzkový vzťah.

Najneskôr do 3 pracovných dní sa prenajímateľ skontaktuje s nájomcom elektronickou komunikáciou e-mailom alebo telefonicky. Overí objednávku, dohodne spôsob dopravy a termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady.

Nájomca má právo stornovať objednávku bez poplatku len v prípade že ešte neboli na obchodný účet prenajímateľa pripísané finančné prostriedky za predmet nájmu. V prípade, že nájomca oznámi stornovanie objednávky prenajímateľovi po pripísaní finančných prostriedkov za predmet nájmu na účet prenajímateľa, prenajímateľ si účtuje 100% storno poplatok z ceny nájmu za predmet nájmu. Objednávku je možné stornovať výlučne elektronickou písomnou formou (e-mailom) na adrese info@pozicstrom.sk. Potvrdenie stornovania oznámi prenajímateľ nájomcovi tiež výlučne elektronickou písomnou formou. Elektronická písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre prenajímateľa a zastavenie vybavovania objednávky.

IV. Dodacie lehoty
Termín dodávky alebo odberu predmetu nájmu bude vždy oznámený nájomcovi pri overovaní objednávky. Ak sa tak nestane, tak za dodaciu lehotu sa považuje tu uvedená štandardná doba dodania. Za štandardnú dobu dodania sa považuje dodanie najneskôr 23. 12. (dvadsiatehotretieho decembra), bez ohľadu na to, či ide o pracovný deň, alebo deň pracovného pokoja.

V. Doba nájmu (trvanie nájmu)
Doba nájmu môže byť dohodnutá individuálne medzi prenajímateľom a nájomcom. Za platnú sa považuje len dohoda v písomnej elektronickej forme prostredníctvom e-mailu. Ak nedôjde k písomnej elektronickej dohode medzi prenajímateľom a nájomcom, prostredníctvom e-mailu, za dobu nájmu sa považuje čas od 20.12. (dvadsiateho decembra) do 9. 1. (deviateho januára) najneskôr. Najneskôr 9. 1. (deviateho januára) si prenajímateľ vyzdvihne predmet nájmu bez ohľadu na to, či ide o pracovný deň alebo deň pracovného pokoja.

VI. Cena, platobné podmienky a prepravné
Cena služieb je stanovená cenníkom predávajúceho. Platná cena služby bude vždy oznámená pri overovaní objednávky. Po potvrdení objednávky nájomcom, na základe overenia jej platnosti prenajímateľom v zmysle čl. III., bude prenajímateľom objednaný predmet nájmu zarezervovaný do doby úhrady jeho ceny nájomcom, najdlhšie však 10 kalendárnych dní odkedy si nájomca objednal predmet nájmu prostredníctvom webu prenajímateľa. Nájomca vykoná úhradu bankovým prevodom, alebo vkladom na obchodný účet prenajímateľa, ktorý je uvedený nižšie v tomto bode týchto obchodných podmienok. Cenu je nájomca povinný uhradiť na základe vystavenej predfaktúry alebo faktúry prenajímateľovi, v lehote jej splatnosti.

Po potvrdení objednávky a zarezervovaní predmetu nájmu, nájomca obdrží elektronicky, prostredníctvom e-mailu, predfaktúru alebo faktúru od prenajímateľa, ktorú je povinný uhradiť podľa doby splatnosti uvedenej na predfaktúre alebo faktúre. Najneskôr však do 10 kalendárnych dní, ak na faktúre, či predfaktúre nie je uvedené inak.

Obchodné meno banky prenajímateľa je: Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky na Slovensku, sídlo: Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, IČO: 36869376, DIČ: 4020291715, IČ DPH: SK7120000052, zapísaná: v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 1875/B, orgán dohľadu a sídlo: Česká národní banka, Na Příkopě 28, PSČ 115 03 Praha 1, Česká republika, a čiastočne tiež Národná banka Slovenska, ul.Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1
Číslo účtu prenajímateľa pre platby za predmet nájmu: IBAN SK4883300000002701641483. Na tento účet uhradí nájomca sumu na základe vystavenej predfaktúry alebo faktúry prenajímateľovi. Ako variabilné číslo platby sa uvedie číslo faktúry, alebo objednávky prenajímateľa.

VII. Prebratie predmetu nájmu
Nájomca sa zaväzuje prevziať predmet nájmu v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke v dohodnutom čase, alebo čase stanovenom prenajímateľom.
Pri preberaní predmetu nájmu je nájomca povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť objednaných služieb a predmetu nájmu. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované. Podpísaním protokolu nájomca potvrdzuje, že predmet nájmu je v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie, v tomto stave ho preberá do svojho nájmu.

Prenajímateľ je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä dodržiavanie pokynov na starostlivosť o predmet nájmu, uhradenie ceny za služby, a to bez ohľadu na vlastníctvo k predmetu nájmu.

Nebezpečenstvo škody na predmete nájmu prechádza na nájomcu momentom prevzatia nájomcom alebo jeho splnomocnencom.

Ak je zjavné, že nájomca svojim vedomím konaním, alebo prostredím kam chce predmet nájmu umiestniť, môže spôsobiť zničenie predmetu nájmu, prenajímateľ má právo odmietnuť vydanie predmetu nájmu. Následne prenajímateľ zaúčtuje nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške dohodnutého nájmu.

VIII. Odstúpenie od zmluvy
Nájomca je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v prípade a čase, kým bude suma prenájmu pripísaná na obchodný účet prenajímateľa. Po pripísaní sumy prenájmu na obchodný účet prenajímateľa si prenajímateľ účtuje storno poplatok vo výške 100% dohodnutého nájmu. Objednávku je možné stornovať výlučne elektronickou písomnou formou (e-mailom) na adrese info@pozicstrom.sk.

Prenajímateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy), alebo jej časti, bez nutnosti kompenzovať prenajímateľa ak:
a) predmet nájmu uhynul alebo je inak zásadne poškodený
b) nájomca neuhradil sumu prenájmu v dohodnutej lehote splatnosti

IX. Starostlivosť o predmet nájmu
Prenajímateľ prenecháva predmet nájmu nájomcovi v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie a nájomca ho v tomto stave preberá do nájmu a zaväzuje sa ho v tomto stave udržiavať na svoje náklady, primerane povahe a určeniu tovaru a podľa pokynov prenajímateľa.

Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu tretím osobám.

Nájomca sa zaväzuje zaobchádzať s predmetom nájmu šetrne, opatrne a s adekvátnou starostlivosťou so zreteľom na jeho charakter a povahu.

Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu:
- nevystavovať extrémnym podmienkam (nesmie byť vystavený mrazu ani horúčave, nesmie byť umiestnený pri radiátore, kozube či inom zdroji tepla)
- miesto pre jeho umiestnenie musí byť s dostatočným prísunom denného svetla
- nelámať, nestrihať ani iným spôsobom nepoškodzovať vetvičky a ihličie, nemanipulovať s koreňovou sústavou (nepresádzať stromček a pod.)
- zalievať výlučne čistou vodou minimálne jeden krát do týždňa v dostatočnom množstve, ak prenajímateľ nedal nájomcovi výslovne odlišné alebo doplňujúce informácie ohľadne zabezpečenia vlahy pre predmet nájmu.

V prípade zničenia, odcudzenia, vyschnutia, vyhynutia je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi náhradu škody vo výške od 35 €, na základe vystavenej faktúry prenajímateľom, v lehote jej splatnosti.

X. Záverečné ustanovenia
Nájomca prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, prenajímateľ nezodpovedá nájomcovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbanlivosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi prenajímateľom a nájomcom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k prenajímateľovi vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Prenajímateľ a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.