Podmienky

Forest Factory, s.r.o.
Jilemnického 12, Banská Bystrica, IČO: 52 442 268, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v oddiele sro vložka č. 36699/S (Platná verzia tohto dokumentu je umiestnená aj v sídle spoločnosti) ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


Táto smernica upravuje záväzné podmienky a pravidlá pri spracúvaní osobných údajov v spoločnosti Forest Factory, s.r.o., Jilemnického 12,Banská Bystrica, IČO: 52 280 187, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v oddiele sro vložka č. 36699/S (ďalej len spoločnosť Forest Factory, s.r.o. ) v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Eú) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“), zákona č. 18/2018 Zbierky zákonov, o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „ZoOOú“) i ostatnými internými dokumentmi spoločnosti Forest Factory, s.r.o. .

Cieľom smernice je zabezpečenie ochrany osobných údajov Dotknutých osôb a ochrany spoločnosti a iných osôb pred spracúvaním osobných údajov v rozpore so ZoOOú a GDPR.

Smernica popisuje základné povinnosti a opatrenia pri spracúvaní osobných údajov v spoločnosti Forest Factory, s.r.o. spolu s kompetenciami a zodpovednosťami Data Protection Officer-a. Pokiaľ v zmysle GDPR a ZOOOú nie je v spoločnosti povinnosť menovať Data Protection Officera, platí, že práva a povinnosti Data Protection Officiera uvedené v tejto smernici a vyplývajúce z GDPR resp. ZOOOú vykonáva štatutárny zástupca spoločnosti alebo ním poverená osoba. Všetky ustanovenia smernice pojednávajúce o Data Protection Officerovi sa primerane vzťahujú na štatutárneho zástupcu resp. ním poverenú osobu.

Pravidlá a povinnosti definované touto Smernicou sú záväzné pre všetkých zamestnancov spoločnosti Forest Factory, s.r.o.. Pojem „zamestnanec“, resp. „zamestnanec spoločnosti Forest Factory, s.r.o.“ na účely tejto smernice zahŕňa všetky osoby zamestnané v spoločnosti Forest Factory, s.r.o., vrátane členov manažmentu a výkonných riaditeľov, zamestnancov v pracovnom pomere na plný alebo čiastočný úväzok, osoby pracujúce pre spoločnosti Forest Factory, s.r.o. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, brigádnikov a do spoločnosti Forest Factory, s.r.o. dočasne pridelených zamestnancov na základe zmluvy o personálnom lízingu, sezónnych pracovníkov (ďalej jednotlivo aj len ako „zamestnanec“ alebo spoločne aj len ako „zamestnanci“). Pravidlá stanovené touto Smernicou sa tiež vzťahujú na zamestnancov, ktorých pracovný pomer bol prerušený z dôvodov podľa zákonníka práce.

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:
a) Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).
b) Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).
c) Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti, a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66 Nariadenia.
d) Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.
e) Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
f) Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi a taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

Spoločnosť Forest Factory, s.r.o., ako prevádzkovateľ informačného systému, prijala všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na našu mailovú adresu info@pozicstrom.sk.

Účel a agenda na spracovávanie osobných údajov spoločnosti

1 PERSONÁLNA AGENDA ZAMESTNANCOV
Účel spracúvania osobných údajov:
Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane agendy pracovnej zdravotnej služby, agendy zvyšovania kvalifikácie zamestnancov a predzmluvných vzťahov. V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:
a) vedenia osobnej agendy zamestnancov v pracovnoprávnom pomere alebo inom obdobnom právnom vzťahu,
b) spracúvania agendy prijímania zamestnancov do pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru,
c) spracúvania potrebných štatistických výkazov,
d) komplexné zabezpečenie primárnej starostlivosti o zdravie zamestnancov na pracovisku v zmysle platnej legislatívy z dôvodu prevencie chorôb z povolania, pracovných úrazov a udržanie pracovnej a funkčnej spôsobilosti zamestnancov v priebehu ich zamestnania (práceschopnosti).

Názov informačného systému: Personálna agenda zamestnancov.

Personalistika:
Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákonom NR SR č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
Pracovná zdravotná služba: zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií, Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2014 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.

Kategórie príjemcov:
orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti.

Cezhraničný prenos os. údajov - Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov:
Osobné údaje sa mažú okamžite ako pominie potreba ich využívania, alebo najneskôr dva roky po zániku takejto potreby.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb:
uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci

2 MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV
Účel spracúvania osobných údajov:
Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:
a) spracúvania potrebných štatistických výkazov,
b) realizovania spracúvania miezd a vedenia príslušnej evidencie v zmysle mzdových predpisov,
c) vykonávania zrážky zo mzdy voči štátu a iným subjektom podľa príslušných zákonov,
d) prípravy podklady pre tvorbu rozpočtu v oblasti miezd,
e) vedenia mzdovej agendy zamestnancov prevádzkovateľa IS pre účely pracovnoprávne, mzdové a pre účely nemocenského, zdravotného a sociálneho zabezpečenia a dane z príjmov zo závislej činnosti fyzických osôb v pracovnom pomere v zmysle Zákonníka práce a vedenia agendy pre potreby ich odmeňovania a s tým súvisiace úkony.

Názov informačného systému: Mzdová agenda zamestnancov

Právny základ Mzdy:
Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 553/2003
Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon
NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákonom NR SR č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov:
orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti.

Cezhraničný prenos os. údajov - Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov:
Osobné údaje sa mažú okamžite ako pominie potreba ich využívania, alebo najneskôr dva roky po zániku takejto potreby.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb:
uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci

3 AGENDA BOZP ZAMESTNANCOV
Účel spracúvania osobných údajov:
Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane agendy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom komplexného zabezpečenia BOZP a s tým súvisiace úkony ako vedenie evidencie a registrácie pracovných úrazov, ako aj evidencia z vykonaných preventívnych kontrol dodržiavania predpisov BOZP, nástupných a periodických školení zamestnancov z BOZP súvisiace s vstupným školením novoprijatých zamestnancov.

Názov informačného systému: Agenda BOZP zamestnancov

Právny základ:
BOZP: zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška č. 500/2006 Z. z. MPSVaR, ktorou sa ustanovuje kódovanie registrovaných PÚ, resp. vzor Záznamu o registrovanom pracovnom úraze, zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy.

Kategórie príjemcov:
orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti.

Cezhraničný prenos os. údajov - Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov:
Osobné údaje sa mažú okamžite ako pominie potreba ich využívania, alebo najneskôr dva roky po zániku takejto potreby

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb:
zamestnanci

4 EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA
Účel spracúvania osobných údajov:
Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.

Názov informačného systému: Ekonomicko-účtovný

Právny základ:
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole o audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov:
orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov - Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov:
Osobné údaje sa mažú okamžite ako pominie potreba ich využívania, alebo najneskôr dva roky po zániku takejto potreby

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb:
fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa, dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby, zamestnanci dodávateľov a odberateľov, zástupcovia dodávateľov a odberateľov

5 EVIDENCIA KLIENTOV
Účel spracúvania osobných údajov:
Základným účelom predmetného IS je vedenie evidencie klientov, ktorí si na základe žiadosti, resp. objednávky vyžadujú realizáciou predmetu podnikania spoločnosti Forest Factory, s.r.o.

Názov informačného systému: IS Evidencia klientov

Právny základ:
Základným účelom predmetného IS je vedenie evidencie klientov, ktorí si na základe žiadosti, resp. objednávky vyžadujú realizáciou predmetu podnikania spoločnosti Forest Factory, s.r.o.

Kategórie príjemcov - Nie sú.

Cezhraničný prenos os. údajov - Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov:
Osobné údaje sa mažú okamžite ako pominie potreba ich využívania, alebo najneskôr dva roky po zániku takejto potreby.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb:
klient/zákazník – fyzická osoba, právnická osoba

6 PRÁVNE VZŤAHY
Účel spracúvania osobných údajov:
Zabezpečenie vedenia právnej agendy (napr. prvostupňové konanie, vybavovanie opravných prostriedkov, vybavovanie súdnych sporov, zastupovanie v právnych veciach, uplatňovanie rozhodnutí o náhradách škôd, vymáhanie náhrad škôd, uplatňovanie záväzkov zo zmlúv, navrhovanie opatrení s organizačno-právnym dosahom, atď.).

Názov informačného systému: IS Právne vzťahy

Právny základ:
Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 160/2015 Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákonom č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, zákonom č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, Zákon NR SR č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, Zákon SNR č. 71/1967 Správny poriadok, Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, - zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení.

Kategórie príjemcov:
sprostredkovateľ, súdne orgány, exekútorské úrady, orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos os. údajov - Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov:
Osobné údaje sa mažú okamžite ako pominie potreba ich využívania, alebo najneskôr dva roky po zániku takejto potreby.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb:
zamestnanci prevádzkovateľa IS, dlžníci, protistrany v sporoch, iné fyzické osoby v postavení účastníkov konania.

7 SPRÁVA REGISTRATÚRY, EVIDENCIA PRIJATEJ A ODOSLANEJ POŠTY
Účel spracúvania osobných údajov:
Zabezpečenie správy registratúry ako riadna evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty, evidencia elektronickej pošty.

Názov informačného systému: IS Správa registratúry, evidencia prijatej a odoslanej pošty

Právny základ:
Zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Kategórie príjemcov:
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov - Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov:
Osobné údaje sa mažú okamžite ako pominie potreba ich využívania, alebo najneskôr dva roky po zániku takejto potreby.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb:
dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania osobných údajov vymedzených prevádzkovateľom

8 ZMLUVNÉ VZŤAHY – PRENÁJOM
Účel spracúvania osobných údajov:
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava a vedenie zmluvných vzťahov v oblasti prenájmu hnuteľného majetku prevádzkovateľa fyzickým a právnickým osobám.

Názov informačného systému: Zmluvné vzťahy – prenájom

Právny základ:
Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom a súvisiacimi právnymi predpismi.

Kategórie príjemcov:
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos os. údajov - Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov:
Osobné údaje sa mažú okamžite ako pominie potreba ich využívania, alebo najneskôr dva roky po zániku takejto potreby.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb:
zmluvná strana – fyzická osoba a právnická osoba

9 EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE
Účel spracúvania osobných údajov:
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorí prevádzkovateľovi IS zaslali žiadosti o prijatie do zamestnania, a to dobrovoľne, bez vypísaného výberového konania.

Názov informačného systému: IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Právny základ:
Súhlas v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Kategórie príjemcov:
Nie sú.

Cezhraničný prenos os. údajov - Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov:
Osobné údaje sa mažú okamžite ako pominie potreba ich využívania, alebo najneskôr dva roky po zániku takejto potreby.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb:
Uchádzači o zamestnanie

10 EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV
Účel spracúvania osobných údajov:
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Názov informačného systému: Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov

Právny základ:
§ 78 od. 3 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategórie príjemcov - Nie sú

Cezhraničný prenos os. údajov - Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov:
Osobné údaje sa mažú okamžite ako pominie potreba ich využívania, alebo najneskôr dva roky po zániku takejto potreby.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb:
fyzická osoba - zástupca (zamestnanec) dodávateľa, odberateľa

11 UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB
Účel spracúvania osobných údajov:
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Názov informačného systému: IS Uplatňovanie práv dotknutých osôb

Právny základ:
Čl. 6 ods. 1 písm. c), v súlade s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Kategórie príjemcov:
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov - Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov:
Osobné údaje sa mažú okamžite ako pominie potreba ich využívania, alebo najneskôr dva roky po zániku takejto potreby

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb:
fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci prevádzkovateľom vymedzených účelov obráti
na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva